پروژه های نرم افزار لومریکال ۱۳۹۷-۲-۱۲ ۱۱:۲۸:۰۳ +۰۰:۰۰

پروژه های نرم افزار لومریکال

Fano Resonances

در این پروژه شبیه سازی یک Multiple Fano Resonances در یک ساختار فلز-دی الکتریک-فلز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور شبیه سازی از نرم افزار FDTD Solutions استفاده شده است. به منظور دریافت فایل شبیه سازی و مقاله به لینک های زیر مراجعه کنید:

لینک مقاله>

1,200,000 ریال – خرید

ویدئوی نتایج شبیه سازی